Ποιοτικός Έλεγχος

Η Όμορφος Catering είναι πιστοποιημένη με το διεθνές σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 και το διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 Επίσης διαθέτει ειδική άδεια λειτουργίας πλήρους έγκρισης με κωδικό του ΕΦΕΤ (ΙΜΡ 511), η οποία είναι και η μοναδική άδεια που επιτρέπει την επεξεργασία, παρασκευή, τυποποίηση, μεταφορά και διάθεση τροφίμων.